AUS förmåner för föreningarna

Studentkåren erbjuder föreningarna inom kåren mångsidiga tjänster och stöd. För att kunna utnyttja tjänsterna måste föreningen höra till AUS föreningsregister. De tjänster och förmåner som erbjuds varierar något beroende på om föreningen hör till registrets första eller andra förteckning. Nedan finns en förteckning över tjänster vi erbjuder utöver den här guiden. Om något saknas i guiden eller i listan över tjänster kan du kontakta organisationssektorn.

Kontakta gärna AUS organisationssektor i alla frågor som gäller föreningar och föreningsverksamhet.

Organisationssektorns uppgift är att hjälpa och stödja föreningarna inom studentkåren i deras verksamhet. Organisationssektorn har en anställd som sköter föreningsärenden ungefär hälften av sin arbetstid, och de flesta år en ansvarig styrelsemedlem som också kan ha andra ansvarsområden. Organisationssektorn bereder bland annat verksamhetsbidragen och svarar för föreningsutbildningarna, kommunikationen till föreningarna och utvecklingen av föreningsverksamheten. Den ansvariga styrelsemedlemmen föredrar vanligen organisationssektorns ärenden för styrelsen och delegationen och driver projekten inom ramen för styrelsens årliga mål. Den anställda svarar bland annat för rådgivningen till föreningarna och ordnar utbildningar samt sköter praktiska ärenden i sektorns dagliga verksamhet.

Lokaler

Uthyrning av evenemangslokaler och skåpbil
Studentkåren hyr ut många olika evenemangslokaler och en skåpbil till sina föreningar. Läs mer här.
Användargrupp i AUS lokalbokningssystem
För att kunna hyra lokaler behöver föreningen ett användarnamn i lokalbokningssystemet. Den som innehar det här användarnamnet kan dela ut behörigheter till nya användare genom administrationsmenyn i lokalbokningssystemet. Om ingen nuvarande funktionär känner till föreningens användar-ID kan ni skicka e-post till adressen tilat(at)ayy.fi så ger vi det aktuella årets funktionärer rätt behörigheter.
Förhandsbokning av evenemangslokaler för föreningar i den första förteckningen
Föreningar i den första förteckningen i studentkårens föreningsregister kan förhandsboka lokaler under de förhandsbokningsomgångar som ordnas i slutet av våren och början av hösten, och som av tradition också kallats lokalhamstringar.

Förhandsbokningsomgångarna utannonseras på förhand i föreningsbrevet.

Möjlighet att hyra klubbrum eller förråd
AUS har en del olika klubbrum och förråd i anslutning till sina bostadsfastigheter och hyr ut de här lokalerna till föreningarna för deras fortlöpande verksamhet. Läs mer här.

Bidrag

Möjlighet att ansöka om projektbidrag från TTE-fonden
TTE-fonden delar ut bidrag till alla AUS medlemmar och föreningar och sammanslutningar med koppling till studentkåren. Fondens syfte är att väcka och upprätthålla intresset för tekniska, vetenskapliga, ekonomiska, konstnärliga och samhälleliga frågor och kulturverksamhet. Läs ansökningsvillkoren noggrant och ansök om projektbidrag på fondens webbplats.
Verksamhetsbidrag för föreningar i den första förteckningen

Verksamhetsbidraget är avsett för att stödja föreningens löpande verksamhet. Bidragen delas ut en gång om året, vanligen i april–maj, och ansökningstiden är mars i samband med föreningsanmälan. Alla föreningar som hör till den första förteckningen i AUS föreningsregister kan ansöka om verksamhetsbidrag. Bidragen delas ut utgående från poängsättningsmodellen för verksamhetsbidrag.

Studentkåren informerar alltid separat i föreningsbrevet om ansökningstiden för verksamhetsbidrag.

Möjlighet för nybildade föreningar i den första förteckningen att ansöka om startpeng
Föreningar som upptas i den första förteckningen i AUS föreningsregister kan beviljas startpeng på följande villkor. Startpengens belopp är 185 euro och den är avsedd för att täcka expeditionsavgiften för Patent- och registerstyrelsens (PRS) etableringsanmälan och för att starta upp föreningens verksamhet. Högst ett år får förflyta från det att föreningen bildas till det att den lämnar in sin ansökan om att upptas i den första förteckningen i AUS föreningsregister. Föreningen ska vara registrerad eller registreringen ska vara under behandling vid PRS. Startpengen kan sökas genom att kontakta organisationssektorn antingen i samband med ansökan till föreningsregistret eller senare om villkoren fortfarande uppfylls.

Startpeng söks med samma blankett som föreningen använder för att ansöka om att upptas i studentkårens föreningsregister. Alternativt kan ansökan skickas i efterhand till organisationssektorn.

Utbildningar och rådgivning samt it- och andra tjänster

Utbildningar
AUS organisationssektor ordnar en föreningsutbildning för sina föreningar i november–december varje år. Syftet med föreningsutbildningen är att hjälpa igång föreningarnas nya funktionärer och gå igenom frågor som gäller föreningens basverksamhet. Förutom grunderna behandlas till exempel föreningsekonomi mera ingående.

Utöver föreningsutbildningen ordnar studentkåren då och då andra utbildningar om aktuella teman och organiserar träffar för föreningarnas ordförande. Information om dessa publiceras i föreningsbrevet.

Rådgivning i föreningsärenden
AUS kommunikations- och föreningssakkunniga ger föreningarna råd i alla frågor som gäller föreningsverksamhet. Oftast handlar det om stadgeändringar och förvaltningspraxis. Kom ihåg att kolla listan på vanliga frågor och göra en sökning i föreningsguiden innan du kontaktar den sakkunniga. I rådgivningsfrågor kan du kontakta organisationssektorn.
Föreningsbrevet
Föreningsbrevet utkommer på fredagar under terminerna. Föreningsbrevet riktar sig till föreningar som verkar inom AUS och till deras aktiva. Nyhetsbrevet informerar om alla viktiga ärenden inom studentkåren som berör föreningarna. Alla de kontaktadresser som föreningarna uppgett läggs till e-postlistan årligen i april efter att inlämningstiden för föreningsanmälningar gått ut.

Du kan när som helst prenumerera på nyhetsbrevet till din egen e-postadress eller följa det på AUS webbplats. De senaste nyhetsbreven och närmare anvisningar om nyhetsbrevets innehåll finns här.

IT-tjänster
Studentkåren erbjuder sina föreningar mångsidiga it-tjänster, allt från e-postlistor till en plattform för webbsidor. Läs mer på it-tjänsternas webbplats (endast på engelska).
Postfack
Föreningarna inom AUS har möjlighet att få ett postfack på AUS huvudkontor. Postfacken finns i entrén på kontorets andra våning. Postfacken underlättar också postgången mellan föreningarna till exempel när det gäller inbjudningar.
Arkivtjänster
Studentkårens arkiv erbjuder föreningarna förvaring, utrustning och rådgivning i arkiveringsfrågor. Syftet med arkiveringen är att ge framtida föreningsfunktionärer en levande bild av föreningens verksamhet. Det lönar sig att arkivera och korrekt märka allt material som föreningen själv producerat i anslutning till sin verksamhet och annat material som kan vara intressant för kommande generationer. Tips för att avgränsa arkiveringen finns t.ex. på Yhdistystoimijats webbplats. Tveka inte att be om tips och kontakta arkisto(a)ayy.fi.

Förmåner för föreningar med särställning

Styrelsefadder
Föreningar med särställning får en styrelsefadder i studentkårens styrelse.
Samlande kommittéer och rådet
En förening med särställning får skicka representanter till studentkårens kommittéer och andra samarbetsorgan, t.ex. det råd som består av de särställda föreningarnas ordförande.
Debitering av medlemsavgift i samband med läsårsanmälan
En förening med särställning får uppbära föreningens medlemsavgift i samband med den elektroniska terminsanmälan.