Internationaliserings – ABC en guide för föreningarna

Internationalitet är alltid på ett eller annat sätt en del av alla föreningars verksamhet. När internationalitet är en viktig värdering för en förening, och när föreningen ser internationella studerande som potentiella och viktiga medlemmar, främjas både de internationella studerandenas integration och de finländska studenternas internationalisering.

Utbytesstudier eller arbetspraktik utomlands är inte möjligt för alla, men internationaliseringen behöver inte ske långt borta. Att beakta internationalitet och internationella studerande i föreningsverksamheten är ett annat sätt att i stor utsträckning lära sig samma färdigheter: intresset och kontakterna ökar förståelsen för både den egna och den främmande kulturen och förbättrar språk- och kommunikationsfärdigheterna.

Det kan kännas krångligt att göra föreningens verksamhet mera internationell, men det kan också göras i små steg. Den här guiden presenterar konkreta sätt att beakta det internationella perspektivet både i föreningens evenemang och i verksamhetssätten. Guiden är uppdelad i tre delar, varav A innehåller enkla, lätt genomförbara

åtgärder, B åtgärder som kräver en något större insats och C betydligt mer djupgående och omfattande internationaliseringsåtgärder. Målen är indelade i fyra delområden:

Intressebevakning: hur fungerar föreningen? Hur beaktas det internationella perspektivet?
Nya studerande: hur lockas utbytesstuderande och utländska examensstuderande med i föreningens verksamhet?
Evenemang: hurdana evenemang ordnar er förening?
Kommunikation: vem når ni med er kommunikation, och hur? Vilka språk används i föreningen?

Vi hoppas att guiden är till nytta för just dig och din förening! 

Om du vill ha en pappersversion av guiden kan du skriva ut den här.

A - Tips för internationella nybörjare

Intressebevakning
Välj en ansvarig för internationella ärenden i föreningens styrelse med uppgiften att värna om det internationella perspektivet i föreningens verksamhet. Ni kan grunda en kommitté som stöd för den ansvariga. Den ansvariga för internationella ärenden ska inte behöva göra allt själv, utan ser till att andra beaktar det internationella perspektivet och de internationella studerandena i sin verksamhet.

Nya studerande
Ta med alla föreningens styrelsemedlemmar eller funktionärer och presentera er för de nya internationella studerandena i början av läsåret till exempel under orienteringsveckan.

Om er förening tar emot nya studerande ska ni försäkra er om att även de internationella studerandena får tutorer och en ansvarsperson i er förening. Ansvarspersonen kan vara den ansvariga för internationella ärenden eller den person som ansvarar för andra nya studerande.

Evenemang
Gör en internationalitetsöversikt över era evenemang: hurdana evenemang ordnar er förening vanligen och når evenemangen internationella studerande? Hur kunde existerande evenemang utvecklas så att de tar hänsyn till alla studerande?

Gör ett studiebesök med föreningens funktionärer till något evenemang som ordnas av universitetet, studentkåren eller en annan förening, till exempel språkcaféer eller utbytesmässor där många internationella studerande deltar.

Kommunikation
Översätt det viktigaste innehållet i all information till engelska och kom ihåg att inleda med ”In English below” för att informationen på engelska ska vara lätt att hitta. Om ärendet verkligen enbart berör finskspråkiga är det ändå bra att beakta de internationella studerandena till exempel med texten ”This only concerns Finnish students”.

Tänk på att förklara termer. Till exempel är sits inget begrepp som alla känner till, medan academic dinner party with singing säger mer om evenemangets innehåll.

B - Internationaliseringstips på medelnivå

Intressebevakning
Gör en egen internationaliseringsplan för föreningen där ni skriver ner de viktigaste målen. Den kan vara en del av föreningens verksamhetsplan.

Nya studerande
Ordna läsårsinvigningsevenemanget, välkomnandet för nya studerande eller hela orienteringsveckan på flera språk och gemensamt för alla nya studerande.

Rekrytera studenter som återvänt från sina utbytesstudier som internationella tutorer eller för annan verksamhet i samarbete med institutionen eller högskolan.

Evenemang
Ordna internationella inslag i evenemang som redan existerar:

-en engelskspråkig kvart el.dyl. under sitsar, exkursioner eller andra evenemang
-ett inslag ordnat av internationella studerande under ett existerande evenemang

Det är lätt att lära känna nya kulturer utanför universitetet. Ordna ett evenemang för asylsökande, en exkursion till ett kulturcentrum eller ett besök på en intressant ambassad.

Kommunikation
Översätt alla evenemang och deras affischer, nyheter, informationsmeddelanden, programblad osv. i sin helhet. Håll aktivt och regelbundet kontakt med de internationella studerande som blivit medlemmar i föreningen, till exempel varje vecka och genom förhandsbestämda kanaler.

Om föreningen har en tidning ska ni tänka på att även den behöver flerspråkigt innehåll. Nyckelorden i presentations- och utbildningsmaterialet kan stå parallellt på engelska, även om ni bara presenterar er för finländska studerande.

C - Djupgående tips för internationalisering

Intressebevakning
Gör det möjligt för internationella studerande att vara med och driva föreningens verksamhet, delta i mötena och bli medlemmar i styrelsen eller aktivera sig på något annat sätt. Sysslar ni med intressebevakning vid universitetet eller på annat håll? Fundera över hur ni kan beakta internationaliteten och den interkulturella kommunikationen i er intressebevakning till exempel när det gäller utvecklingen av undervisningen.

Har er förening internationella nätverk eller en paraplyorganisation? Bekanta er med deras verksamhet, ordna en exkursion eller bjud in besökare till era egna möten eller evenemang. Ni kan till exempel ta hjälp av Erasmus+ -finansiering.

Nya studerande
Placera nya studerande i samma grupper oavsett bakgrund eller inför faddergrupper: en internationell och en finländsk tutorgrupp kan agera faddrar för varandra och göra saker tillsammans.

Evenemang
Bjud in studerande som deltagit i utbyten/praktik/kurser utomlands till något av era evenemang för att berätta om sina erfarenheter eller ordna ett eget evenemang med det syftet. Genomför vid behov alla evenemang på flera språk, med tal och allt.

Fundera tillsammans med era internationella aktiva över inslag från andra kulturer på era evenemang.

Kommunikation
Översätt största delen av era dokument till engelska. Fundera över hur ni kan föra fram internationella aspekter och fenomen i er kommunikation.

Ni kan till exempel be en internationell studerande som är med i föreningens verksamhet att skriva för er blogg, webbplats eller Facebooksida. Ni kan också skriva en reseberättelse om utbytesstudier eller en konferens i er bransch.