Kansainvälistymisen ABC

Kansainvälisyys on aina jollain tavalla osa koko yhdistyskentän toimintaa. Kun yhdistys pitää kansainvälisyyttä tärkeänä arvona ja kansainvälisiä opiskelijoita potentiaalisina ja tärkeinä jäseninä, se edesauttaa sekä kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista että suomalaisten opiskelijoiden kansainvälistymistä. Vaihto-opinnot tai ulkomailla suoritetut työharjoittelut eivät ole mahdollisia kaikille, mutta kansainvälistyminen voi tapahtua myös ihan lähellä. Kansainvälisyyden ja kansainvälisten opiskelijoiden huomiointi yhdistystoiminnassa opettaa pitkälti samoja taitoja: kiinnostus ja kontaktit lisäävät ymmärrystä sekä omasta että vieraasta kulttuurista ja kasvattavat kieli- ja viestintätaitoja.

Yhdistystoiminnan muuttaminen kansainvälisemmäksi saattaa tuntua hankalalta ajatukselta, mutta se voidaan toteuttaa myös pienin askelin. Tämä opas esittelee konkreettisia keinoja kansainvälisen näkökulman huomiointiin sekä yhdistyksen tapahtumissa että toimintatavoissa. Opas jakautuu kolmeen osioon, joista A sisältää helppoja, kevyesti toteutettavia asioita, B hieman suurempaa panostusta vaativia tekoja ja C huomattavasti läpileikkaavampia ja laajempia kansainvälistymiskeinoja. Tavoitteet on jaettu neljään osa-alueeseen:

Edunvalvonta: kuinka yhdistyksenne pyörii? Miten kv-näkökulmasta pidetään huolta?
Uudet opiskelijat: kuinka vaihto-opiskelijat ja ulkomaiset tutkinto-opiskelijat saadaan mukaan yhdistyksen toimintaan?
Tapahtumat: millaisia tapahtumia yhdistyksenne järjestää?
Viestintä: kenet viestintänne tavoittaa ja miten? Mitä kieliä yhdistyksellänne on käytössä?

Toivottavasti oppaasta on juuri sinulle ja yhdistyksellesi apua!

Jos haluat oppaan paperisena käyttöösi, voit tulostaa sen tästä.

A – Vinkkejä kansainvälistymisen aloittelijalle

Edunvalvonta
Valitkaa yhdistyksenne hallitukseen kv-vastaava, jonka tehtävä on ylläpitää kv-näkökulmaa yhdistyksen toiminnassa. Kv-vastaavan avuksi voi koota toimikunnan.  Kv-vastaavan ei ole syytä tehdä kaikkea itse, vaan huolehtia siitä, että muut huomioivat  tekemisessään kansainvälisen näkökulman ja kansainväliset opiskelijat.

Uudet opiskelijat
Menkää koko yhdistyksenne hallituksen tai toimijoiden voimin esittäytymään uusille kv-opiskelijoille lukuvuoden alussa esimerkiksi orientaatioviikolla. Jos yhdistyksenne vastaanottaa uusia opiskelijoita, varmistakaa, että myös kvopiskelijoille on yhdistyksessänne vastuuhenkilö ja tutoreita. Vastuuhenkilö voi olla kvvastaava  tai muista uusista opiskelijoista vastaava henkilö.

Tapahtumat
Tehkää tapahtumistanne kv-katsaus: millaisia tapahtumia yhdistyksenne järjestää tavallisesti ja tavoitetaanko niillä kv-opiskelijoita? Miten jo olemassaolevia tapahtumia voisi kehittää niin, että ne huomioisivat kaikki opiskelijat? Tehkää yhdistyksenne toimijoiden kanssa tutustumisretki johonkin yliopiston, ylioppilaskunnan tai toisen yhdistyksen tapahtumaan, esimerkiksi kielikahviloihin tai vaihtomessuille, joissa kv-opiskelijoita on paljon.

Viestintä
Kääntäkää kaiken tiedotuksen pääpointit englanniksi ja muistakaa laittaa alkuun “In English below”, jotta englanninkielinen informaatio ei huku. Mikäli asia ei todella kosketa kuin suomenkielisiä, on kv-opiskelijat silti hyvä ottaa huomioon esimerkiksi tekstillä “This only concerns Finnish students”. Kiinnittäkää huomiota termien avaamiseen. Esim. sitsit eivät ole monelle tuttu käsite, mutta academic dinner party with singing kertoo jo enemmän tapahtuman sisällöstä.

B – Keskitason vinkkejä kansainvälistymiseen

Edunvalvonta
Tehkää yhdistyksellenne oma kansainvälistymissuunnitelma, johon listaatte tärkeimmät tavoitteet. Se voi olla osa yhdistyksenne toimintasuunnitelmaa.

Uudet opiskelijat
Järjestäkää lukukauden avaustapahtuma, uusien opiskelijoiden vastaanottotapahtuma tai koko orientaatioviikko monikielisenä ja kaikille uusille opiskelijoille yhteisenä. Rekrytoikaa vaihdosta palanneita opiskelijoita kv-tutoreiksi tai muuhun toimintaan yhteistyössä laitoksen tai korkeakoulun kanssa.

Tapahtumat
Järjestäkää kv-osuuksia jo olemassa olevien tapahtumien sisälle:
– englanninkielinen vartti tms. sitseillä, ekskursioilla tai muissa tapahtumissa
– kv-opiskelijoiden järjestämä osuus olemassaolevassa tapahtumassanne
Eri kulttuureihin pääsee tutustumaan helposti yliopiston ulkopuolella. Järjestäkää tapahtuma turvapaikanhakijoille, ekskursio kulttuurikeskukseen tai vierailu kiinnostavan maan suurlähetystöön.

Viestintä
Kääntäkää tapahtumat ja niiden julisteet, uutiset, tiedotteet, vuosijuhlien ohjelmalehtiset jne. kokonaisuudessaan. Pitäkää aktiivisesti ja säännöllisesti yhteyttä yhdistykseenne liittyneihin kvopiskelijoihin, esimerkiksi viikoittain ja ennalta määriteltyjä kanavia pitkin. Jos yhdistyksellänne on lehti, huomioikaa monikielinen sisältö myös sen teossa. Esittely- ja koulutusmateriaaleissa avainsanat voivat olla rinnalla englanniksi, vaikka esittäytyisittekin vain suomalaisille opiskelijoille.

C – Läpileikkaavia vinkkejä kansainvälistymiseen

Edunvalvonta
Mahdollistakaa kv-opiskelijoiden osallistuminen yhdistyksen toiminnan pyörittämiseen, kokouksissa käymiseen ja hallituksessa tai muunlaisena aktiivina toimimiseen. Teettekö edunvalvontaa yliopistolla tai muualla? Miettikää, miten edunvalvontatyössänne otetaan huomioon kansainvälisyys ja kulttuurienvälinen kommunikaatio esim. opetuksen kehittämisessä. Onko yhdistyksellänne kansainvälisiä verkostoja tai kattojärjestöä? Tutustukaa niiden toimintaan, järjestäkää ekskursio tai kutsukaa vierailijoita omiin kokouksiinne tai tapahtumiinne. Avuksi voi käyttää esim. Erasmus+ -rahoitusta.

Uudet opiskelijat
Laittakaa uudet opiskelijat samoihin ryhmiin opiskelijan taustoista riippumatta tai ottakaa käyttöön kummiryhmät: yksi kv-tutorryhmä ja yksi suomalaisten ryhmä voivat toimia toistensa kummeina ja tehdä asioita yhdessä.

Tapahtumat
Kutsukaa vaihdossa/ulkomaisessa harjoittelussa/kurssilla olleita opiskelijoita kertomaan kokemuksistaan johonkin nykyiseen tapahtumaan tai järjestäkää tälle oma tapahtuma. Vetäkää kaikki tapahtumat tarvittaessa useammalla kielellä puheista alkaen. Miettikää kv-aktiivienne kanssa, voisiko tapahtumiin tuoda sisältöjä muista kulttuureista.

Viestintä
Kääntäkää suurin osa dokumenteista englanniksi. Miettikää, miten voisitte tuoda viestinnässänne kansainvälisiä näkökulmia ja ilmiöitä esiin. Blogiinne, netti- tai Facebook-sivullenne voi esimerkiksi pyytää kirjoituksen yhdistyksenne toiminnassa mukana olevalta kv-opiskelijalta tai kirjoittaa matkakertomuksen alanne konferenssista tai vaihto-opiskelusta.