Att bilda en förening

Inom AUS verkar cirka 200 föreningar allt från stora ämnesföreningar till olika hobbyfokuserade klubbar. Om du inte hittar någon du gillar bland de nuvarande föreningarna kan du alltid bilda en ny! När en förening bildas lönar det sig att kontakta organisationssektorn redan i startskedet.
Föreningen ska agera enligt sina stadgar och sköta sin ekonomi omsorgsfullt. Föreningen ska givetvis följa Finlands lag och bestämmelserna i AUS föreningsreglemente.

I korthet bildas en förening så här:

 1. Ett förslag till föreningens stadgar skrivs och ett konstituerande möte sammankallas.
 2. Det första konstituerande mötet hålls, en stiftelseurkund upprättas och stadgarna godkänns.
 3. Vid behov hålls ett andra konstituerande möte där stadgarna godkänns igen.

Om ni vill kan föreningen nu registreras och/eller ni kan ansöka om att upptas i AUS föreningsregister.Om ni ansöker om att upptas i den första förteckningen kan ni också ansöka om startpeng. Endast föreningar som hör till AUS föreningsregister har rätt till AUS tjänster och stöd.

 

 

Stadgar

Föreningens stadgar ska utformas omsorgsfullt och helst utgående från AUS modellstadgar. Om föreningen vill ansluta sig till AUS föreningsregister ska stadgarna uppfylla kraven i föreningsreglementet för antingen den första eller den andra förteckningen.

Föreningens stadgar ska vara tydliga och lättlästa och stödja föreningens verksamhet så väl som möjligt. När stadgarna utformats lönar det sig att låta AUS föreningssakkunniga granska dem så snart utkastet är färdigt, alltså redan innan det första konstituerande mötet eller senast när föreningen ansöker om att tas upp i registret. Den föreningssakkunniga granskar att stadgarna är heltäckande och konsekventa och att de uppfyller kraven i föreningsreglementet, för att föreningen när den bildats smidigt ska kunna godkännas i AUS föreningsregister. Stadgeändringar kräver alltid minst ett föreningsmöte, så det lönar sig att se till att de är i skick från början.

Det konstituerande mötet

Det konstituerande mötet är allmänt till sin natur och samlar alla intresserade. Det är emellertid en privat tillställning och arrangören kan därför bestämma vem som får delta. Föreningen måste få ihop minst tre medlemmar som fyllt 15 år. Ni kan misslyckas med att bilda föreningen enbart om ni inte hittar tre personer som är beredda att underteckna stiftelseurkunden och godkänna föreningens stadgar.

AUS föreningsreglemente kräver att en förening i föreningsregistret ska ha minst sju medlemmar som är studentkårsmedlemmar. Sju AUS-medlemmar behöver dock inte delta i det konstituerande mötet, utan kvoten ska fyllas senast när föreningen ansöker om att upptas i AUS register. Om det finns en offentlig inbjudan till det konstituerande mötet ska den innehålla åtminstone tiden, platsen och de ärenden som behandlas på mötet. Distribueringssättet är fritt.

På ett konstituerande möte ska åtminstone följande ärenden behandlas:

 • beslut om att bilda föreningen, dvs upprättandet av stiftelseurkunden
 • godkännande av stadgarna som bilaga till stiftelseurkunden (stadgarna kan omformuleras på mötet)

Dessutom rekommenderar vi att följande ärenden behandlas eller att ni åtminstone slår fast datumet för följande möte där ärendena behandlas:

 • val av styrelse (kan kompletteras senare om stadgarna tillåter det)
 • val av verksamhetsgranskare
 • val av eventuella funktionärer
 • godkännande av verksamhetsplan och budget
 • tidpunkt för det andra konstituerande mötet (vid behov)

Stiftelseurkunden är ett fritt formulerat dokument som bevisar att föreningen verkligen bildas. Stiftelseurkunden upprättas på föreningens konstituerande möte och undertecknas av alla personer som är med och bildar föreningen. Följande punkter ska framgå av stiftelseurkunden:

 • vilken förening som bildats,
 • när den bildats,
 • vilka som anslutit sig som medlemmar (minst tre personer som fyllt 15 år)
 • och att personerna som blivit medlemmar har godkänt stadgarna som bifogas.

Stiftelseurkunden följer oftast modellen: ”Vi undertecknade har stiftat föreningen XYZ, inträtt som medlemmar i den och godkänt stadgar för den enligt bilaga X.” Avslutas med datum, ort och underskrifter med namnförtydligande. (PRS modell för stiftelseurkunder).