Perustaminen

AYY:n piirissä toimii noin 200 yhdistystä suurista ainejärjestöistä erilaisiin harrasteisiin keskittyviin kerhoihin. Jos nykyisten yhdistysten joukosta ei löydy mieluista, voit aina perustaa uuden! Yhdistystä perustettaessa kannattaa olla heti alkuvaiheessa yhteydessä järjestösektoriin.
Yhdistyksen tulee toimia sääntöjensä mukaisesti ja hoitaa talouttaan huolellisesti. Yhdistyksen tulee luonnollisesti noudattaa Suomen lakia sekä AYY:n yhdistysohjesäännön määräyksiä.

Yhdistyksen perustaminen menee lyhykäisyydessään näin:

 1. Kirjoitetaan esitys yhdistyksen säännöiksi ja kutsutaan koolle perustava kokous.
 2. Pidetään ensimmäinen perustava kokous ja laaditaan perustamiskirja, jonka yhteydessä hyväksytään säännöt.
 3. Pidetään tarvittaessa toinen perustava kokous, jossa säännöt hyväksytään uudelleen.

Halutessaan yhdistys voi nyt rekisteröityä ja/tai hakea liittämistä AYY:n yhdistysrekisteriin ja ensimmäiseen luetteloon hakiessaan myös hakea starttirahaa. Ainoastaan AYY:n yhdistysrekisteriin kuuluvat yhdistykset ovat oikeutettuja AYY:n palveluihin ja tukeen.

 

 

Säännöt

Yhdistyksen säännöt tulee laatia huolellisesti ja mieluiten AYY:n mallisääntöjen pohjalta. Mikäli yhdistys haluaa liittyä AYY:n yhdistysrekisteriin, sääntöjen tulee täyttää yhdistysohjesäännön vaatimukset, joko ensimmäisen tai toisen luettelon kohdalta.

Yhdistyksen sääntöjen on oltava selkeät, helposti luettavat ja yhdistyksen toimintaa mahdollisimman hyvin tukevat. Laaditut säännöt kannattaa käyttää AYY:n järjestöasiantuntijan kautta heti, kun luonnos on valmis, eli jo ennen ensimmäistä perustamiskokousta tai viimeistään ennen piiriin hakemista. Järjestöasiantuntija tarkastaa, ettei sääntöihin jää aukkoja tai epäjohdonmukaisuuksia ja että ne täyttävät yhdistysohjesäännön asettamat vaatimukset, jotta yhdistys voidaan perustamisen jälkeen jouhevasti hyväksyä AYY:n yhdistysrekisteriin. Sääntöjen muuttaminen vaatii aina vähintään yhden yhdistyksen kokouksen, joten säännöt kannattaa hoitaa kerralla kuntoon.

Perustava kokous

Perustava kokous on luonteeltaan yleinen kokous, johon kerätään yleensä kaikki asiasta kiinnostuneet ihmiset. Tilaisuutena se on kuitenkin yksityinen, joten järjestäjä voi päättää osallistujista. Yhdistyksen on saatava jäsenikseen vähintään kolme 15 vuotta täyttänyttä henkilöä. Yhdistyksen perustaminen kariutuu vain siinä tilanteessa, että ei ole kolmea henkilöä, jotka ovat valmiita allekirjoittamaan perustamiskirjan ja hyväksymään yhdistyksen säännöt.

AYY:n yhdistysohjesääntö vaatii, että AYY:n yhdistysrekisteriin kuuluvaan yhdistykseen kuuluu vähintään seitsemän ylioppilaskunnan jäsentä. Perustavassa kokouksessa ei kuitenkaan tarvitse olla seitsemää AYY:n jäsentä, vaan tämän kiintiön täytyttävä viimeistään AYY:n rekisteriin hakiessa. Mikäli perustavaan kokoukseen on julkinen kutsu, on siitä käytävä ilmi ainakin aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsun levittämistapa on vapaa.

Perustavassa kokouksessa on käsiteltävä ainakin:

 • yhdistyksen perustamispäätös eli perustamiskirjan allekirjoittaminen
 • sääntöjen hyväksyminen perustamiskirjan liitteenä (sääntöjä voidaan muokata kokouksessa)

Tämän lisäksi on suositeltavaa käsitellä seuraavat asiat tai ainakin päättää, milloin pidetään seuraava kokous, jossa asiat käsitellään:

 • hallituksen valinta (voidaan täydentää myöhemmin sääntöjen niin salliessa)
 • toiminnantarkastajien valinta
 • mahdollisten toimihenkilöiden valinta
 • toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen
 • toisen perustamiskokouksen ajankohta (tarvittaessa)

Perustamiskirja on vapaamuotoinen dokumentti, jolla todistetaan, että yhdistys todella perustetaan. Perustamiskirja laaditaan yhdistyksen perustamiskokouksessa ja sen allekirjoittavat kaikki yhdistystä perustamassa olevat henkilöt. Perustamiskirjasta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

 • mikä yhdistys on perustettu,
 • milloin se on perustettu,
 • ketkä siihen ovat liittyneet jäseniksi (vähintään kolme 15 vuotta täyttänyttä henkilöä)
 • ja että jäseneksi liittyneet henkilöt ovat hyväksyneet sille liitteeseen tulevat säännöt

Perustamiskirja on useimmiten muotoa: ”Me allekirjoittaneet olemme perustaneet yhdistyksen XYZ, hyväksyneet sille liitteen X mukaiset säännöt ja liittyneet yhdistyksen jäseniksi”. Loppuun aika, paikka ja allekirjoitukset nimenselvennöksineen. (PRH:n malli perustamiskirjasta)