Internationaliserings – ABC en guide för föreningarna

Internationalitet är alltid på ett eller annat sätt en del av alla föreningars verksamhet. När internationalitet är en viktig värdering för en förening, och när föreningen ser internationella studerande som potentiella och viktiga medlemmar, främjas både de...

Likabehandling

I finländsk lagstiftning nämns likabehandling främst i samband aktiviteter som strider mot den, det vill säga i anslutning till förbudet mot diskriminering. En utgångsnivå för likabehandling i det finländska samhället fastställs i diskrimineringslagen (1325/2014) och...

Trakasserier och osakligt bemötande

Trakasserier är sårande beteende som riktar sig mot personliga egenskaper som kön, ålder, ursprung, världsåskådning eller sexuell läggning. Trakasserier kan vara direkta eller indirekta – till exempel sexistiska eller rasistiska skämt är trakasserier även om avsikten...

Välbefinnande i föreningsverksamheten

I föreningsverksamheten gäller det att ta hänsyn till medlemmarnas och de aktivas krafter och välbefinnande. Till exempel i styrelsearbetet är det viktigt att arbetsfördelningen är rättvis och beaktar styrelsemedlemmarnas resurser. Det är också viktigt att tacka och...